موسی غنی نژاد

 دکتر موسی غنی نژاد

عضو سابق هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه صنعت نفت (بازنشسته)

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1330 تبریز

تحصیلات:

کارشناسی: حسابداری از دانشگاه تهران، 1350

کارشناسی ارشد: اقتصاد توسعه از دانشگاه پاریس فرانسه، 1357

دکتری: اقتصاد از دانشگاه پاریس فرانسه، 1363

دکتری: معرفت شناسی اقتصاد از دانشگاه پاریس فرانسه، 1367