یکشنبه, 28 شهریور 1395 ساعت 11:55

کتاب «گزارش اقتصاد اسلامی ایران»

کتاب «گزارش اقتصاد اسلامی ایران»

نگارندگان: دکتر مرتضی عزتی
ویراستار: سید محمد حسن مصطفوی
چاپ اول: 1395
شمارگان: 1000+500
شابک: 978-964-6230-55-2

 دریافت فایل کتاب

 

 

نتیجه اصلی:

 

فهرست مطالب

مقدمه

ویژگیهای برجسته این گزارش

محتوای گزارش

بخش نخست: پایه های نظری و چارچوب تدوین شاخص اسلامی بودن اقتصاد

. پایه های نظری

پایه های اعتقادی اسلام

جایگاه این پایهها در اقتصاد

 پایه های اقتصاد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نظام اقتصادی اسلامی

تدوین شاخص اسلامی بودن اقتصاد

مولفه های شاخص اسلامی بودن اقتصاد

شاخص اسلامی بودن اقتصاد

تعریف متغیرهای شاخص اسلامی بودن اقتصاد

0-2-2-2 . تعیین دادههای سازنده اندازه متغیرها و تعریف کارکردی آنها

0-2-2-3 . تعیین چگونگی ترکیب متغیرها

0-2-2-1 . گرداوری دادهها

0-2-2-5 . اندازهگیری شاخص

0-2-3 . فرایند کار ساختن و اندازهگیری شاخص برپایه سنجش نظر متخصصان

0-2-3-0 . فرستادن پرسشنامه به اعضای پیوسته انجمن اقتصاد اسلامی

0-2-3-2 . پیگیری و دریافت پاسخ پرسشنامه

0-2-3-3 . ورود دادهها به نرمافزار

0-2-3-1 . میانگین گیری برای پاسخ هر پرسش در هر سال

0-2-3-5 . تبدیل پاسخها به گزارههای مثبت

0-2-3-6 . اندازهگیری شاخص هر مولفه

0-2-3-7 . تعیین سال پایه و ساختن شاخص سال پایه

0-2-3-1 . تغییرهای درصدی سالانه شاخص

0-2-3-9 . میانگینگیری برای ساختن شاخص کل

بخش دوم: شاخصهای اسلامی بودن اقتصاد ایران بر پایه داده های کارکرد اقتصاد

2. شاخص ترکیبی اسلامی بودن اقتصاد ایران )متغیرهای کارکرد)

2. عدالت اقتصادی

2. تامین اجتماعی

2. سلامت اقتصاد ایران

2. قانون گرایی

2. رشد و توان تولید

2. شاخص رواج قرض الحسنه

بخش سوم: شاخصهای اسلامی بودن اقتصااد ایاران بار پایاه نظار سان ی از متخصصان اقتصاد اسلامی

3. شااخص ترکیبای کال اسالامی باودن اقتصااد ایاران بار پایاه نظرسانجی از متخصصان اقتصاد اسلامی

3. سلامت )نبود فساد( اقتصادی در ایران بر پایه نظرسنجی از متخصصان اقتصاد اسلامی

3. پرداخت واجبات دینای در اقتصااد ایاران بار پایاه نظرسانجی از متخصصان اقتصاد اسلامی

3. کوشش مردم برای کسب درآمد حلال در اقتصاد ایران بر پایاه نظرسانجی از متخصصان اقتصاد اسلامی

3. پرهیز مردم از ربا در اقتصاد ایران بر پایه نظرسنجی از متخصصان اقتصاد اسلامی

3. سازگاری زیرنظامهای اقتصادی ایران با اقتصاد اسلامی بار پایاه نظرسانجی از متخصصان اقتصاد اسلامی

3. اسلامی بودن کلیت اقتصاد کشور بر پایه نظرسنجی از متخصصان اقتصاد اسلامی

بخش چهارم : ارزیابی اسلامی سازی اقتصاد با نگاه به قانونگذاری

1-0 . روش انتخاب قانونهای مهم

1-2 . قانونهای مهم اقتصادی مصوب مجلس شورای اسلامی

جدول41. تعداد کل قانونها و قانونهای مهم اقتصادی

قانونهای مهم مصوب مجلس شورای اسلامی در زمینه عدالت

1. قانونهای مهم مصوب مجلس شورای اسلامی در زمینه تامین اجتماعی

1. قانونهای مهم مصوب مجلس شورای اسالامی در زمیناه سالامت اقتصاادی و نبود تباهی )فساد(

1. قانونهای مهم مصوب مجلس شورای اسلامی در زمینه قانون گرایی

1. قانونهای مهم مصوب مجلس شورای اسلامی در زمینه رشد و توان تولید

1. قانونهای مهم مصوب مجلس شورای اسلامی در زمینه رعایت آموزههای اسلامی

1-3 . مقایسه قانونهای مهم اقتصادی در زمینه هر یک از 6 مولفه اسلامی بودن اقتصاد

1. تعداد قانونهای مهم اقتصادی در زمینه هر یک از 6 مولفه اسلامی بودن اقتصاد

پیوستها

پیوست 0: اشاره روششناسی

0. پایه های روششناسی شاخص

2. تعیین مولفههای شاخص

3. تعریف کارکردی متغیرها

1. تعیین دادههای سازنده اندازه متغیرها و تعریف کارکردی آنها

5. تعیین چگونگی ترکیب متغیرها

الف. روشهای ترکیب پارامتری

ب. روش ترکیب ناپارامتری

6. گرداوری دادهها

7. اندازهگیری شاخص

پیوست 2. منبع دادهها

پیوست 3. پرسشنامه نظر سنجی از متخصصان اقتصاد اسلامی

 

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: