چاپ کردن این صفحه
چهارشنبه, 02 مرداد 1398 ساعت 21:13

«گذار به اقتصاد سبز؛ نظریه، سیاست و اقدام» + PDF

 

استراتژی‌های متعارف رشد با نادیده گرفتن ابعاد زیست‌محیطی و اجتماعی منجر به ایجاد هزینه‌های پنهان، محدودیت منابع و نابرابری اجتماعی شده و چرخه معیوب رشد را بوجود آورده‌اند. بانک جهانی با تجزیه‌وتحلیل کیفیت رشد، بر این نکته تأکید می‌کند که تخریب محیط‌زیست می‌تواند برای رفاه فقرا نسبت به بسیاری از سیاست‌های اقتصادی پرهزینه‌تر باشد. رشد کیفی یا رشد سبز، رويكردی از توسعه اقتصادي است كه پایداری زیست‌محیطی، كاهش كربن و توسعه اجتماعي را تشويق می‌کند. بستر لازم برای تحقق چنین رشدی، اقتصاد سبز می‌باشد. در واقع، اقتصاد سبز الگویی است که با كاهش خطرات زیست محیطی و کمبودهای اکولوژیکی، به افزایش رفاه انسان و برابری اجتماعی منجر مي‌شود. فراهم‌سازی شرایط مناسب برای یک اقتصاد سبز از طریق ایجاد بسترهای قانونی و مقررات سبز، استانداردها، حقوق مالکیت و حق دسترسی، تقویت حکمرانی بین‌المللی و ابزارهای اقتصادی امکان پذیر است. در کتاب حاضر ضمن بیان مفاهیم پایه اقتصاد سبز، به بررسی اجمالی ارکان اقتصاد سبز و الزامات پیاده‌سازی آن پرداخته شده است. ارائه تجربیات کشورهای پیشرو در این زمینه، خواننده را با اقدامات عملی و نتایج مثبت حرکت به سمت اقتصاد سبز آشنا می‌نماید.

 

برای دانلود فایل PDF کلیک کنید.

موارد مرتبط