دوشنبه, 17 شهریور 1393 23:14

دين و رفتار اجتماعي: بررسي اثر دينداري بر رفتار مشارکت از طريق يک مطالعه آزمايشگاهي

نویسندگان:  عليرضا پورفرج , محمدتقي گيلك حكيم آبادي , حبيب انصاري ساماني , علي اكبر باجلان

عنوان نشریه:جستارهاي اقتصادي : پاييز و زمستان 1393 , دوره  11 , شماره  22 ; از صفحه 187 تا صفحه 216.

چکیده:

دين به عنوان نظام ارزش ها و هنجارها مي تواند آثار قابل توجهي بر زندگي اجتماعي بشر بگذارد. با توجه به اينکه باورها و گرايش هاي اديان، مشوق تعاملات اجتماعي و مشارکت است، انتظار مي رود رفتار افراد ديندار اجتماع گراتر باشد. اين مقاله به دنبال پاسخ به اين سوال که با وجود انتظاري که از دين مي رود، آيا مشاهده هاي تجربي تاييدکننده تاثير مثبت دين بر رفتار هستند، يک آزمايش اقتصادي کالاي عمومي را با 5 گام تکراري در کنار اندازه گيري شاخص دينداري بازيکنان به کار برده است. نتايج رگرسيون پس رو نشان مي دهد که افراد با نمره هاي بالاتر در شاخص اخلاقيات، مشارکت بيشتري در اولين مرحله توليد کالاي عمومي داشته اند. تغييرات در شاخص اخلاقيات توانسته 25 درصد از نوسانات تصميم مشارکتي را بعد از کنترل متغيرهاي جمعيت شناختي و شخصيتي توضيح دهد. نمره بالا در شاخص روان رنجوري عامل موثري براي مشارکت کمتر در هر گام متوالي بازي است. واکنش مثبت فردي به مشارکت اجتماعي و افزايش قدرت توضيح دهندگي متغيرهاي واکنشي در هر گام بازي و بي اثرشدن متغيرهاي ديني، رواني و جمعيت شناختي از نتايج ديگر اين مقاله است. اين نتايج تاثير زير شاخص هاي دينداري بر رفتار اقتصادي را نيز تاييد مي کند.

« متن کامل »

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: