پنج شنبه, 05 تیر 1393 18:22

ارزيابي تاثير شاخص هاي کلاسيک و مدرن اندازه گيري ريسک بر انتخاب پرتفوي در چارچوب تئوري مالي رفتاري

نویسندگان: فرشاد هیبتی ، مهدی تقوی ، سید رضا موسوی 

عنوان نشریه:  دانش مالی تحلیل اوراق بهادار ( مطالعات مالی ) : بهار 1393 ، دوره 7 ، شماره 21، از صفحه 87تا صفحه99

چکیده:

مالي رفتاري مطالعه تاثير روانشناسي بر رفتار مشارکت کنندگان در بازار مالي و آثار آن بر رفتار بازار مي باشد. در مقاله حاضر ضمن بررسي مفاهيم مالي رفتاري، تئوري پرتفوي رفتاري تبيين شده و سپس به مقايسه و ارزيابي الگوي انتخاب پرتفوي کلاسيک و رفتاري بر اساس شاخص هاي ريسک کلاسيک (انحراف معيار) و مدرن (نيم انحراف معيار) پرداخته شده است. در اين تحقيق داده هاي ده ساله بازدهي شاخص قيمت و بازدهي نقدي بورس اوراق بهادار تهران مورد استفاده قرار گرفته و ضمن تفکيک داده ها به دو بخش داده هاي آزمون و ارزيابي، بر اساس بازدهي هاي دوره هاي سه ماهه هفت سال اول، پرتفوي هاي رفتاري پيشنهادي مبتني بر شاخص انحراف معيار و نيم انحراف معيار تشکيل و محاسبه بازدهي و ريسک براي 81 پرتفوي پيشنهادي براي دوره سه ساله آتي، مورد بررسي قرار گرفته است. آزمون آماري فرضيه هاي تحقيق در سطح خطاي 5 درصد حاکي از آنست که هر چند بازدهي پرتفوي هاي حاصله در دو مدل کلاسيک و رفتاري تفاوت معنادار نداشته اند، ليکن ريسک پرتفوي رفتاري با استفاده از شاخص نيم انحراف معيار به طور معنادار کمتر از پرتفوي هاي کلاسيک بوده است. همچنين آزمون آماري فرضيه هاي تحقيق نشان دهنده آنست که بازدهي و ريسک پرتفوي هاي رفتاري بر اساس هر دو شاخص انحراف معيار و نيم انحراف معيار تفاوت معنادار نداشته اند.

                                                                                « متن کامل »

 

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: