پنج شنبه, 12 ارديبهشت 1392 19:26

مقاله اقتصاددانان رفتاري و نظريه هاي آنها

نویسندگانرهبر فرهاد, متوسلي محموداميري ميثم

برنامه ريزي و بودجه :   بهار 1392 دوره  18 , شماره  1 ; از صفحه 133 تا صفحه 165 .

 

چکیده

امروزه براي اغلب ناظران مسايل اقتصادي از درون و بيرون اين علم، اصطلاح «علم اقتصاد» با مفاهيم اقتصاد نئوکلاسيک مترادف گرديده است و به بيان ديگر اين روش کاري، اقتصادهاي نئوکلاسيک است که اصول علم اقتصاد را تعريف مي کند. اما به رغم اين سلطه و با وجود تمامي دستاوردهاي بديهي، اقتصاد نئوکلاسيک در تمام طول عمر خود همواره با جرياني پايدار از انتقادها و پيشنهاداتي در خصوص روش هاي جايگزين و رويکردهاي روشمند روبه رو بوده است. يکي از اين رويکردها اقتصاد رفتاري مي باشد. طرفداران اين اقتصاد ادعا مي کنند که با بهره گيري از بنيان هاي روانشناسي و اجتماعي، واقع گرايي تجزيه و تحليل هاي اقتصادي را افزايش داده و ويژگي هاي خاص اين علم (بينش تئوريک، پيش بيني پديده ها و سياست هاي مناسب) را بهبود بخشيده اند. اين اقتصاددانان بيان مي دارند که اگر چه اقتصاد کلاسيک در ابتدا عينا به بنيان هاي روان شناسي علاقه مند بوده، اما اين علاقه پس از آن سال ها رو به افول گذاشته و حتي در برهه هايي به تضاد با اين اصول منجر شده است. اما اقتصاددانان رفتاري با بهره گيري از مطالعات پيشگامانه کاتونا و هربرت سايمون و پس از آن مطالعات کاهنمن و تورسکي و غيره بار ديگر توانسته اند پيوندي دوباره ميان اين دو دسته برقرار نمايند. پيوندي که هر يک از اين انديشمندان حوزه بسيار محدودي از آن را جلو برده اند و به منظور برقراري ارتباطي تنگاتنگ و سيستماتيک و در واقع دستيابي به يک «پارادايم» غالب راه طولاني را پيش رو دارد.

 

كليد واژهاقتصاد رفتاري، تئوري هاي رفتاري، عقلانيت محدود، انتظارات، تورش ها

 

 

متن کامل مقاله

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: