×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 92
دوشنبه, 27 خرداد 1398 ساعت 16:21

مقایسه ارزش تولید سرانه هر فرد در استان‌های ایران؛ از 6 میلیون تا 46 میلیون تومان

نوشته شده توسط 

باتوجه به تفاوت استقرار واحدهای تولیدی، سرمایه انسانی، منابع عظیم و متنوع  نفتی و غیرنفتی در ایران، استان‌های مختلف از حیث ارزش تولیدات بسیار با هم تفاوت‌ دارند. به منظور مقایسه‌ی میزان تولید در استان‌های مختلف مقدار مربوط به تولید سرانه هراستان را در نظرگرفته‌ایم. تولید سرانه درواقع سهم هر فرد از تولید داخلی استان را نشان می‌دهد که از تقسیم میزان تولید بر جمعیت حاصل می‌شود.

به گزارش دارایان و با استفاده از آخرین داده‌های مرکز آمار ایران درآمد سرانه با نفت و بدون نفت در استانهای مختلف نتایج زیر را به دنبال داشته است:

جدول1- ارزش تولید سرانه داخلی استانها با نفت از سال 90 تا 94(برحسب میلیون تومان)

استان

سال1390

سال1391

سال 1392

سال1393

سال1394

آذربايجان شرقي

5/1

7/2

10/0

10/6

10/4

آذربايجان غربي

4/0

4/8

6/6

7/5

7/9

اردبيل

4/7

6/1

8/6

10/0

10/1

اصفهان

7/1

10/4

14/5

14/6

13/9

البرز

6/6

10/0

12/6

14/3

15/6

ايلام

13/3

13/1

18/1

18/1

14/5

بوشهر

25/2

44/6

65/8

61/5

46/3

تهران

11/3

15/5

18/8

21/5

22/4

چهارمحال و بختياري

4/9

6/2

7/4

8/1

9/3

خراسان جنوبي

4/0

4/9

6/3

7/7

8/9

خراسان رضوي

5/3

6/6

8/9

10/0

10/4

خراسان شمالي

3/6

5/2

6/5

7/5

8/1

خوزستان

31/4

43/9

55/8

50/1

37/7

زنجان

5/1

7/4

9/8

11/8

13/2

سمنان

9/1

10/9

15/1

15/0

15/7

سيستان و بلوچستان

3/0

3/7

4/8

5/7

6/0

فارس

6/8

8/8

11/4

12/5

12/3

قزوين

7/1

11/4

13/8

17/0

16/6

قم

5/0

6/8

9/0

10/0

11/0

كردستان

3/9

4/5

6/2

7/0

7/4

كرمان

5/1

7/5

10/8

12/1

11/5

كرمانشاه

5/1

6/4

8/7

10/4

10/3

كهكيلويه و بويراحمد

25/3

21/2

30/6

27/8

21/0

گلستان

3/9

4/8

6/4

7/5

8/0

گيلان

4/9

6/6

9/0

10/1

10/7

لرستان

4/1

5/3

7/4

8/0

8/2

مازندران

6/1

7/9

10/8

12/0

12/9

مركزي

7/7

13/0

17/4

19/4

19/0

هرمزگان

7/6

10/5

21/3

15/6

14/7

همدان

4/6

5/8

7/9

9/3

9/5

يزد

10/2

16/3

18/4

20/6

19/9

 

جدول2- ارزش تولید سرانه داخلی استانها بدون نفت از سال 90 تا 94 (برحسب میلیون تومان)

استان

سال1390

سال1391

سال 1392

سال1393

سال1394

آذربايجان شرقي

4/8

6/9

9/2

10/3

10/3

آذربايجان غربي

4/0

4/8

6/6

7/5

7/9

اردبيل

4/7

6/1

8/6

10/0

10/1

اصفهان

4/3

9/4

12/8

13/7

13/3

البرز

6/6

10/0

12/6

14/2

15/5

ايلام

5/8

7/5

9/5

11/2

10/6

بوشهر

20/5

41/1

60/6

57/2

43/5

تهران

11/1

15/1

18/5

21/2

22/1

چهارمحال و بختياري

4/9

6/2

7/4

8/1

9/3

خراسان جنوبي

4/0

4/9

6/3

7/7

8/9

خراسان رضوي

5/2

6/5

8/9

10/0

10/4

خراسان شمالي

3/6

5/2

6/5

7/5

8/1

خوزستان

4/7

10/2

11/2

12/8

12/7

زنجان

5/1

7/4

9/8

11/7

13/1

سمنان

9/0

10/9

15/0

14/9

15/6

سيستان و بلوچستان

3/0

3/7

4/8

5/7

6/0

فارس

6/5

8/2

10/9

12/2

12/0

قزوين

7/0

11/4

13/7

16/9

16/6

قم

5/0

6/8

9/0

9/9

10/7

كردستان

3/9

4/5

6/2

7/0

7/4

كرمان

5/0

7/5

10/8

12/1

11/5

كرمانشاه

4/6

5/8

7/6

9/5

10/0

كهكيلويه و بويراحمد

4/4

5/2

6/9

8/1

8/8

گلستان

3/9

4/7

6/4

7/5

8/0

گيلان

4/9

6/6

9/0

10/1

10/7

لرستان

3/8

4/8

6/9

7/5

7/9

مازندران

6/1

7/9

10/8

12/0

12/8

مركزي

6/9

12/4

15/1

17/9

17/5

هرمزگان

7/1

9/7

12/4

13/5

13/8

همدان

4/6

5/8

7/9

9/3

9/5

يزد

10/2

16/3

18/4

20/6

19/9

 

شکل زیر پراکندگی تولید ناخالص داخلی سرانه در ایران را نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌شود استانهای بوشهر و خوزستان به ترتیب در رتبه اول و دوم جدول تولید سرانه قرار گرفته اند و تهران با اختلاف زیادی در جایگاه سوم جدول قرار گرفته است. این در حالی است که استان سیستان و بلوچستان با تولید سرانه حدودا  تولید سرانه استان بوشهر،کمترین میزان تولید داخلی را به خود اختصاص داده است.

 

 

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: