پنج شنبه, 04 مرداد 1397 ساعت 02:40

کتاب «مجموعه قانون و مقررات رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» + PDF

«مجموعه قانون و مقررات رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»

تهیه و تنظیم: دفتر تحقیقات و سیاست های پولی و بازرگانی، معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی

تاریخ انتشار: 1395

فایل← PDF

موارد مرتبط

نظر دادن

نظرتان را درباره این مطلب بنویسید: